Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza w Kielczy. Zostanie w tym miejscu wprowadzony ruch w jednym kierunku za Kościołem Parafialnym od Wejścia na Pierwszy Cmentarz w stronę Drugiego Cmentarza do ul. Opolskiej. Do końca bieżącego roku mają zostać postawione znaki wówczas z chwilą ich ustawienia zmiana będzie obowiązywać. Zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa na tym odcinku, które zgłaszali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Obsługa pogrzebów będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Rowerzyści podróżujący tą drogą także będą mogli przejeżdżać w obu kierunkach.


Ponawiamy apel do mieszkańców odnośnie linii kolejowej 144 który także opublikowała Gmina Zawadzkie na stronie: www.zawadzkie.pl.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Zawadzkiego i okolic. Niniejszym zwracamy się z apelem o wsparcie dla naszej wspólnej sprawy.

Kilka tygodni temu powstała w Zawadzkiem oddolna inicjatywa zmierzająca do ponownego uruchomienia linii kolejowej pomiędzy Zawadzkiem, a Tarnowskimi Górami. Uważamy że w obliczu nowych okoliczności istnieje szansa na ponowne uruchomienie tej relacji. W związku z tym działamy! Działania podjął również nasz Burmistrz, za co bardzo dziękujemy, wspierajmy go w tym podpisując petycję:

Link do petycji

Zapraszamy również do wchodzenia na grupę:

https://m.facebook.com/groups/2533952370055616/?ref=group_browse

gdzie znajduje się więcej informacji na temat naszych działań. W niedalekiej przyszłości dotrze do Państwa też petycja w wersji papierowej.

W naszych rozmowach, pismach i wnioskach do różnych instytucji powołujemy się na poparcie społeczne. Musi być nas jak najwięcej, musimy być widoczni. Zachęcamy również do podejmowania indywidualnych działań mających na celu przywrócenie tego połączenia. Czas przywrócić normalność!


Śpieszymy z informacją, iż Sekretariat Rady Miejskiej w Zawadzkie udostępnił już protokoły imienne z głosowań członków Rady Miejskiej nad projektami uchwał rozpatrywanymi na XIII sesji dnia 9 grudnia 2019 r. między innymi tego nad podwyżką stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, protokoły można obejrzeć na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14317/protokoly-glosowania-z-sesji-w-dniu-9122019-r.pdf. Dziś także będzie dostępne nagranie wideo z ostatniej sesji: https://zawadzkie.pl/1469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html.


Wiele osób słuchało online relacje z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2019 roku i wielu też wychwyciło brak odpowiedzi ze strony Burmistrza na pytania radnych oraz na niejasne wyliczenia proponowanej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczenia, jakie były przedstawione różniły się od tych zaproponowanych w projekcie uchwały tam też przy wyliczeniu stawki prawdopodobnie popełniono błąd biorąc pod uwagę 13 miesięcy administracji odpadami. Po tejże korekcie końcowe wyliczenie to kwota 30,10 zł, czyli o 8 groszy niższa od tej w projekcie uchwały. Z kolei na Sesji Rady Miejskiej przedstawiono uzasadnienie, w którym przedstawiono kwotę wynikającą z wyliczenia w wysokości ok. 26,80 zł (nie jesteśmy tu pewni ze względu, na jakość transmisji), stąd potem uchwalono te 28 zł.

Bolączką naszej gminy są wysokie koszty administracji systemu prowadzone przez firmę ZAWKOM (w punkcie 3 projektu uchwały czytamy: faktura za XII i za 12 miesięcy w roku 2020 koszty te wynoszą 83264,40 zł, co po korekcie i przeliczeniu na miesiąc dawałoby kwotę 6,404 zł miesięcznie. Najbardziej jednak stawkę za gospodarowanie odpadami  podwyższa nam koszt transportu i zagospodarowania odpadów.

Nasze odpady komunalne obecnie są wożone do RIPOK-u w Dzierżysławiu tj. tuż za Kietrzem, który odległy jest o ok 93 km, koszt transportu i zagospodarowania odpadów wynosi 2414858,00 zł rocznie – to ok. 201238,00 zł miesięcznie. Jaka byłaby alternatywa? Najbliższy dla nas niedostępny obecnie, bo w innym województwie RIPOK w Pyskowicach oddalony jest o 32 km, do Kędzierzyna na składowisko Czystego Regionu mielibyśmy ok 45 km. Stawka końcowa jak widać i w tym aspekcie mogłaby ulec zmianie. Zmiana być może nastąpi od roku 2022 gdy będzie można wybrać RIPOK najbliższy dla danej gminy.

W wyliczeniu w punkcie 4 pojawiła się nowa pozycja a związana jest z zapowiadaną od lat budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK-u w Kielczy. Koszt wykonania wraz z dokumentacją to kwota 295000,00, która także podnosi nam stawkę końcową (ale tylko w roku planowanej budowy).

Podane powyżej stawki przedstawione na sesji różnią się od tych z wyliczeń projektowych. Gdy tylko będzie dostępne nagranie archiwalne z sesji Rady Miejskiej przeanalizujemy te stawki i poprosimy o uzasadnienie nowego wyliczenia.

Wspomniano na sesji o Związku Między Gminnym “Czysty Region” z Kędzierzyna Koźla. Czysty Region także realizować będzie budowę PSZOK-u co wpływa na zapowiadaną tam podwyżkę w wysokości 4,5 zł od osoby jednakże jest tam stawka końcowa stopniowana w zależności od ilości osób mieszkających w wspólnym gospodarstwie domowym.  W załączniku przedstawiamy nowe stawki obowiązujące od stycznia 2020 r oraz sposób ich wyliczania przykładowo  dla Gminy Kolonowskie także obsługiwanej przez ten region.

Z powyższych informacji można wnioskować, iż stawka gospodarowanie odpadami mogłoby dla naszej gminy zamknąć się na poziomie dotychczasowej płatności lub na nieznacznie wyższym poziomie biorąc pod uwagę planowaną budowę PSZOK-a. Przeszukując internet można dostrzec że stawki za gospodarowanie odpadami kształtują się na porównywalnym poziomie także w innych gminach.

Czysty Region planując podwyżkę opłaty, uzasadnia to między innymi budową PSZOK-a a także wzrostem kosztów energii, wynagrodzeń co ostatecznie daje kwotę 19,50 zł od osoby przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Kwota ta będzie stopniowalna w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Dla przykładu za 4 pierwsze osoby w gospodarstwie domowym będzie trzeba zapłacić po 19,50 zł, a już za 5 osobę 14 zł, a każda kolejna 8 zł. Osoby, które nie będą segregować będą płacić 39 zł.

Podajemy namiar na uzasadnienie dla nowej stawki obowiązującej dla Czystego Regionu od 1 stycznia 2020 roku: http://www.czystyregion.pl/news/od-1-stycznia-2020-r-zmiana-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-dla-nieruchomosci-zamieszkalych.html

Pozostaje jeszcze pod dyskusję częstotliwość wywozu odpadów. Dla zobrazowania podajemy jaki był harmonogram wywozu odpadów w Czystym Regionie od września 2019 do końca roku dla Gminy Kolonowskie: http://www.kielcza.pl/wp-content/uploads/2019/12/Harmonogram-Kolonowskie.pdf.


Toczyła się przed momentem burzliwa dyskusja na sesji Rady Miejskiej Gminy Zawadzkie i radni przegłosowali kwoty mniejsze niż te zakładane w projekcie. Dokonano następujących zmian:

– § 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28 złotych (w projekcie 31 złotych) od jednego mieszkańca, od właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

– 2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56 złotych od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

– § 4. Traci moc uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie wyboru metody i ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2018 r. poz. 3526). (w projekcie była błędna data – 2019 r.)

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca kompostującego bioodpady.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Toczy się obecnie burzliwa dyskusja dotycząca upoważnienia Burmistrza do negocjacji z Czystym Regionem w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Padło także stwierdzenie ze strony radnego, że nie powinno się rezygnować z lokalnej firmy wywożącej odpady, w grę wchodzą miejsca pracy.

Zapewne Burmistrz przygotuje projekt stosownej uchwały, o czym poinformujemy państwa oraz wskażemy namiar na podjęte uchwały. W tym wszystkim chodzi zapewne o możliwość pozyskania firmy która za mniejszą kwotę obsłuży wywózkę odpadów komunalnych. Będziemy informować jakie będą tego rezultaty.

Na tą chwilę dziękujemy za odczytanie streszczenia i zapraszamy do śledzenia przebiegu wydarzeń na naszej stronie.  Zapraszamy do polubienia naszego fanpage a także do współpracy (nie trzeba znać się na tworzeniu witryn internetowych).

Właśnie kończy się sesja Rady Gminy podjęty jeszcze jedną uchwałę o wyrażeniu woli do przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. W kolejnych dniach będą toczyć się spotkania w tej sprawie z przedstawicielami Czystego Regionu, o ich rezultatach Państwa poinformujemy. Sesja zakończyła się o 18:35.


Dziś tj. 9.12.2019 roku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem o godz. 14: 00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej. Wszyscy zainteresowani są zaproszeni a niemogący uczestniczyć mogą śledzić obrady online na stronie: https://zawadzkie.pl/1469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html. Tam też można zobaczyć archiwalne zapisy z poprzednich sesji.


Rada Rodziców przy PSP im Wincentego z Kielczy zaprasza wszystkich serdecznie na zabawę karnawałową. Szczegóły na plakacie.


Na sesji Rady gminy dnia 9 grudnia 2019 będą także rozpatrywane dwa projekty uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pierwszy z projektów przewiduje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3 zł miesięcznie od jednego mieszkańca od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Projekt wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14261/projekt-uchwaly-w-sprawie-zwolnienia-w-czesci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczył wzoru deklaracji składanej przez mieszkańca uwzględniające powyższe. Projekt wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14259/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.pdf

Dla przypomnienia  w nowym roku stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych to 31 zł od mieszkańca nieruchomości, której mieszkańcy w sposób selektywny gromadzą odpady a 124 zł od mieszkańca nieruchomości, w której mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny projekt tejże uchwały wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14260/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Nie jest ta jedyna podwyżka, jaką przegłosowali Radni, bo na ostatniej sesji dnia 25 listopada Rada Gminy Zawadzkie podjęła uchwałę podwyższająca wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok –  uchwałę znajdą państwo na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14246/uchwala-nr-xii-96-19-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-2020-r.pdf a uzasadnienie znajdą państwo wraz z projektem na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14116/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-2020-r.pdf (widoczne jest tam szczegółowe zestawienie z porównaniem z wysokością podatków płaconych w 2019 roku.)

 


W dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem na wniosek Burmistrza Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej. Nasi Radni wspólnie z Burmistrzem podejmą decyzję o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dowiemy się wówczas, na jakie zwolnienia w tej opłacie będą mogli liczyć mieszkańcy a także jak będą wyglądać nowe deklaracje. Według zaprezentowanych projektów uchwał w nowym roku stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych to 31 zł od mieszkańca nieruchomości, której mieszkańcy w sposób selektywny gromadzą odpady a 124 zł od mieszkańca nieruchomości, w której mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Stosowne projekty uchwał publikowane BIP Gminy Zawadzkie www.bip.zawadzkie.pl. Projekt tej konkretniej ustawy wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: odpady komunalne. http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14260/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf


W dniu wczorajszym na oficjalnym fanpage-u Spółka Zaw-kom Zawadzkie poinformowała o przyznaniu dotacji unijnej z programu PROW na kanalizowanie dalszej części Kielczy. Dotacja, jaka wesprze planowaną inwestycję została przyznana w wysokości 2 mln zł, Gdy tylko spółka Zaw-kom podpisze stosowną już umowę z firmą wybraną na realizację tego zadania poinformujemy Państwa o szczegółach IV etapu kanalizacji Kielczy.


Ten artykuł kierujemy do naszych lokalnych stowarzyszeń jak Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, OSP w Kielczy, Mniejszość Niemiecka, „Szarak” z Kielczy oraz innych grup społecznych. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkich wyżej wymienionych do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909) oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Ważne dla wymienionych grup to informacja o wysokości wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł do 120 tys. zł oraz to, że wkład własny w ramach składanych ofert nie jest wymagany.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły programu FIO na 2020.


Informujemy mieszkańców , iż w dniu 29.11.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 105641 O w miejscowości Żędowice, ulica Wojska Polskiego. Wzdłuż drogi gminnej prowadzone będą prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o.

Planowane przewrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi do dnia 03.12.2019 r.

Wszelkie pytania związane z utrudnieniami na ww. drodze oraz terminami realizacji prac, prosimy kierować do ZGK „ZAW – KOM” Sp. z o.o. pod nr telefonu: 77 46 22 200.