Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Autor: webmaster


Szanowni Państwo przypominamy, iż od dnia 23.04.2020 zgodnie z zaleceniem GIS zamknięte są wszystkie gminne place zabaw, boiska i inne miejsca rekreacji z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem.
Burmistrz Zawadzkiego p. Mariusz Stachowski jednocześnie apeluje do Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządców budynków o zamknięcie placów zabaw znajdujących się na ich terenie. Zalecane jest by nie gromadzić się w tych miejscach ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii. 

Jednocześnie informujemy, że od 20 kwietnia (poniedziałek) został zdjęty zakaz wchodzenia do lasów, jednakże apelujemy o nie gromadzenie się, zachowaniu odległości i noszeniu maseczek. Należy także zwracać uwagę na ogłoszenia leśnictwa, gdyż ze względu na panujące warunki pogodowe (bardzo mała wilgotność ściółki leśnej) ze względu na brak opadów istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów. Prosi się o nie rozpalanie ognia i o nie wyrzucanie niedopałków. Lasy mogą zostać zamknięte, gdy wilgotność ściółki leśnej spadnie do wartości 10 %. Szczegółowe dane dotyczące wilgotności znajdą Państwo na stronie: dane pomiarowe dotyczące wilgotności ściółki leśnej.


Dnia 27.04.2020 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej będzie ona nietypowa, ale adekwatne na panujące obecnie warunki w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Sesja odbędzie się w Sali Gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 47. Radni, którzy wcześniej zgłosili będą mogli uczestniczyć w Sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w sposób zdalny). Szanowni Państwo będą mogli niejako uczestniczyć obserwując transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących.

Tematem sesji będzie m.in.: sprawa współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, przychyli się nad realizacją Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019, rozliczy z działalności Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2019, pochyli się nad sprawozdaniem z postępu działań inwestycyjnych, remontowych i poniesionymi nakładami.

Rada ma w planie pochylić się nad uchwałami:

 • dotyczącymi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2032,
 • nad inwestycjami celowymi dotyczącymi ochrony środowiska w Gminie Zawadzkie,
 • w sprawie bonifikaty od nieruchomości sprzedawanej, jako lokal mieszkalny,
 • w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Gminie Zawadzkie,
 • w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za Żłobek Publiczny w Zawadzkiem,
 • w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwroty kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Zawadzkie,

Będzie też mowa o działaniach dotyczących walki z koronawirusem w zakresie gospodarczym i społecznym a także ma być przyjęte sprawozdanie z działalności Burmistrza, Przewodniczącego Rady a także Przewodniczących Komisji i Radnych.

Szczegółowy Plan Sesji Rady Miejskiej:


Przypominamy mieszkańcom gminy Zawadzkie, że w miesiącu kwietniu br. zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w formie objazdowej – spod domu, a nie jak do tej pory w formie mobilnego punktu.

W wyznaczonych terminach, tj. :

– w Zawadzkiem  – w dniu 28.04. ,

– w Kielczy – w dniu 29.04.,

– w Żędowicach – w dniu 30.04.,

do godz. 6:00 rano należy wstawić odpady wielkogabarytowe przed posesję (a w zabudowie wielolokalowej przed altanę śmieciową lub w miejscu wyznaczonym do składowania odpadów), skąd zostaną one odebrane przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów.

Podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE odpady  budowlane i rozbiórkowe  (t.j. gruz budowlany, styropian budowlany, płyty gipsowo-kartonowe,  papa).

Odpady budowlane i rozbiórkowe będzie można oddać podczas kolejnej zbiórki odpadów w formie mobilnego punktu, która odbędzie się w miesiącu maju i czerwcu – zgodnie z terminami podanymiw harmonogramie odbioru odpadów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest oczywiście przeznaczona do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy  wnoszą opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zbiórki w tak trudnym dla nas wszystkich okresie,  prosimy mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie terminu zbiórki w poszczególnych miejscowości, a także godziny wystawienia odpadów przed posesję.


Miłośników dobrej książki zapraszamy do biblioteki w Kielczy jednakże w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na odmiennych zasadach niż dotychczas. Zasady, które publikujemy za BIK Zawadzkie reprezentującą Bibliotekę w Kielczy to nowe otwarcie, które jest adekwatne na obecne czasy.

Oto obowiązujące zasady dotyczące zamawiania i odbioru książek:

 1. Czytelnicy, którzy posiadają konto w systemie MAK+ będą mogli zdalnie zamówić wybrane tytuły (prosimy zwracać uwagę, czy wybrana pozycja jest aktualnie dostępna).
 2. Pozostali użytkownicy będą mogli telefonicznie lub mailowo zamówić wybrane książki lub rodzaj literatury (wtedy wyboru dokona bibliotekarz).
 3. Po dokonaniu zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu odbioru.
 4. Książki, zapakowane w jednorazowe opakowania, będą wydawane w głównym wejściu do biblioteki.
 5. Nie przyjmujemy żadnych zwrotów książek.
 6. Wypożyczane przez Państwa książki przez ostatnie kilka tygodni znajdowały się w bibliotece, na regale.

Podajemy dane kontaktowe do biblioteki a także to oddziałów w Żędowicach i w Zawadzkiem:

Kielcza
Kontakt telefoniczny: Poniedziałek 8:00 – 14:00, Wtorek 12:00 – 17:00, Środa 12:00 – 15:00,
Czwartek 12:00 – 17:00, Piątek 12:00 – 17:00 pod nr tel. 77 4010 967,
e-mail: kielcza@biblioteka.zawadzkie.pl
Żędowice
Kontakt telefoniczny: Poniedziałek 8:00 – 12:00, Wtorek 8:00 – 12:00, Środa 15:00 – 19:00,
Czwartek 9:00 – 13:00, Piątek 14:00 – 18:00 pod nr tel. 77 5005 927
e-mail: zedowice@biblioteka.zawadzkie.pl

Zawadzkie
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00 pod nr tel. 77 4623 173 lub 77 4623 171, email: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl

Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem prosimy o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz zalecamy, przed rozpoczęciem lektury, odłożenie książek na min. 3 dni.


Remontu zdewastowanego przystanku z ulicy Wiosennej podjęła się firma Zawkom. Jakiś czas temu pisaliśmy o dewastacji przystanku i o poszukiwaniach wandali, niestety nie wykryto sprawców a tu taka pozytywna wiadomość. Mamy nadzieję, że odremontowany przystanek będzie długo służył mieszkańcom. Firmie Zawkom serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie remontu.

Odremontowany przystanek autobusowy, Źródło: Fanpage firmy Zawkom Zawadzkie


Wczorajszego dnia (21.04.2020) na gminnej stronie internetowej Urząd Gminy Zawadzkie poinformował że w ciągu najbliższych dni do szkół na ternie gminy Zawadzkie trafi 20 laptopów z oprogramowaniem zakupionym w ramach programu „Zdalna szkoła”. Gmina pozyskała na ten cel 60 tysięcy złotych. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zakupiony sprzęt przekazany zostanie uczniom, którzy dotychczas z różnych przyczyn mieli problem z nauką zdalną. O tym, do kogo trafi, zadecydują dyrektorzy poszczególnych placówek, na podstawie oceny indywidualnej sytuacji poszczególnych uczniów i ich rodzin. Po zażegnaniu niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem i powrocie do tradycyjnego systemu nauczania, komputery wrócą do szkół i będą nadal służyć uczniom.


Od 27 marca transmitowane są za pośrednictwem internetu nabożeństwa. Ks. bp Ordynariusz w dekrecie, który obowiązuje od 20 kwietnia br. napisał: “Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (online).”
W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:
21 kwietnia – wtorek, Msza Święta o uswięcenie rodzin o godz. 18.00
oraz
25 kwietnia – sobota, Modlitwa o urodzaje o godz. 17.00
– link: Kanał Youtube Parafii
26 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna   –  Msza Święta o godz. 11.00 i Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Swięta  o godz. 15.00 
– link: Profil Facebook-owy Parafii

Od 16 kwietnia obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Pomóżmy w ograniczaniu rozprzestrzeniania się #koronawirus.

Dbajmy o siebie nawzajem

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

 


      Od dnia 20 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące ilości osób biorących udział w zgromadzeniach liturgicznych. Przepisy podają przelicznik: 1 osoba na 15 m2. W związku z tym w naszym  kościele w nabożeństwach może uczestniczyć 20 osób. W Mszach Świętych niech uczestniczy 15 wiernych zaproszonych przez rodzinę, która zamówiła intencję oraz pełniący posługę liturgiczną.
W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie.

         Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremoniami pogrzebowymi.

         Kościół jest otwarty w ciągu dnia, nie może jednak przebywać w nim więcej jak 20 osób równocześnie.

         Od 26 kwietnia niedzielne Msze Święte odprawiane będą w zwykłym porządku (7.30; 9.00;11.00) oraz dodatkowo po koronce do Miłosierdzia Bożego.

         W niedziele oraz ciągu tygodnia w godz. 15.00 – 18.00 wystawiony będzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, adorujących proszę o respektowanie przepisu – w świątyni tylko 20 osób.

         Okazja do Spowiedzi będzie pół godziny przed Mszami Świętymi oraz w godzinach 14.30 – 14.55 oraz 17.30-17.55.

         Komunia Święta rozdzielana będzie: W niedzielę – o godz. 16.00; 17.00; 18.00. W tygodniu – po Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz o 17.55.

Sytuacja w związku z epidemią jest dynamiczna. Zamieszczone poniżej informacje mogą się zmienić, gdy otrzymamy nowe zalecenia od Ministra Zdrowia oraz naszego Biskupa.

Jeżeli mogę pomóc lub macie jakieś pytania czekam: telefon: 774049010; e-mail; kielcza@opole.opoka.org.pl


Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa❗️
Proces ten będzie podzielony na 4️⃣ etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:
➡️ przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
➡️ wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
➡️ realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com