Raport o stanie Gminy

Raporty o stanie gminy Zawadzkie:

  1. Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2018 rok – debata nad raportem i udzieleniem absolutorium Burmistrzowi dnia  24 czerwca 2019 r. o godz. 14.00. Zainteresowani chcący wziąć udział w debacie muszą złożyć pisemne zgłoszenie z podpisami co najmniej 20 osób (lista poparcia powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej. Imię, nazwisko i adres osoby chcącej wziąć udział w debacie. Zgłoszenie te należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem ul. Dębowa 13 w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 103 do dnia 21 czerwca 2019 w godzinach pracy urzędu. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia. W debacie może wziąć udział 15 osób. 

 

Informacje wyjaśniające:

Raport o stanie Gminy

Od obecnej kadencji organów gminy stosuje się art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) przewidujący obowiązek burmistrza (wójta, prezydenta miasta) przedstawienia raportu o stanie gminy. Burmistrz będzie przestawiać taki raport radzie gminy co roku do 31 maja. Po raz pierwszy trzeba wykonać ten obowiązek do końca maja 2019 roku. Raport o stanie samorządu muszą przedstawiać także zarządy powiatów i zarządy województw. Zarząd powiatu przedstawia raport o stanie powiatu radzie powiatu, a zarząd województwa raport o stanie województwa – sejmikowi województwa. Również w ich przypadku jest na to czas do końca maja (por. art. 30a ustawy o samorządzie powiatu i art. 34a ustawy o samorządzie województwa).

Treść raportu

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymagania dotyczące raportu.

Prezentacja raportu

Raport powinien zostać przedstawiony radzie i radnym w formie dokumentu elektronicznego.

Debata nad raportem i udzielenie absolutorium

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie absolutorium trzeba podjąć nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy). Na tej sesji w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  • w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 20 osób,
  • w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie trzeba będzie złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy powinni być dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  opublikowana w Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami tekst jednolity ustawy opracowano w Dz. U. z 2019 r.poz. 506.
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. opublikowana w Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869.