Dzień Ojca 2024

Dzień Ojca 2024
Z okazji Dnia Ojca składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tatusiom. Dziękujemy Wam za waszą miłość, cierpliwość i poświęcenie. Jesteście niezastąpionym wsparciem i wzorem do naśladowania.
Życzymy Wam zdrowia, radości i wielu wspaniałych chwil spędzonych z rodziną. Niech każdy dzień przynosi Wam powody do dumy i szczęścia, a wszelkie marzenia spełniają się z łatwością. Dziękujemy, że jesteście i życzymy samych pięknych chwil!

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2024

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Na zebraniu w dnia 20 czerwca 2024 które zwołał Michał Rytel – Burmistrz Zawadzkiego było obecnych 106 mieszkańców. Kandydatami na Sołtysa byli Klucznik który otrzymał 24 głosy a drugim kandydatem był ustępujący Sołtys Jan Czanguleit który został powtórnie wybrany na to stanowisko otrzymując 82 głosy poparcia. Wybrano także członków Rady Sołeckiej. Do Nowej Rady Sołeckiej wybrano Pawła Małeckiego, Mariusza Panchyrza, Piotra Maisel, Dariusza Gałaszewskigo i Emilie Nowak. Gratulujemy wybranym i życzymy sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Kielczy.

Gmina Zawadzkie
Żędowice – www.zedowice.pl 
Nowe Zawadzkie

OGŁOSZENIE o debacie nad raportem o stanie gminy

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami: – w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 24 czerwca 2024 r. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13. Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Raporty o stanie gminy pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23427/zgloszenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-zawadzkie-za-2023-r.rtf. Treść Raportu znajduje się pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23416/raport-o-stanie-gminy-za-2023-rok.pdf a suplement do niego pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23417/suplement-do-raportu-o-stanie-gminy-za-2023.pdf 

III Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem – 24.06.2024

W dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej . Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Państwo będą je mogli zobaczyć pod linkiem: https://zawadzkie.pl/1469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html. Poniżej porządek obrad na podstawie zawiadomienia o sesji.

Porządek obrad:

      I. Sprawy regulaminowe:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2024 r.

       II. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2023, przedstawionego przez Burmistrza Zawadzkiego.

       III. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2023.

       IV.  Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania;
  2. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2023 r.;
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.;
  4. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2023 r.;
  5. w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.;
  6. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.;
  7. o zmianie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem;
  8. o zmianie uchwały budżetowej na 2024 rok;
  9. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie;
  10. w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Zawadzkie w razie nieobecności Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”;
  11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, której wartość przekracza 200.000 zł;
  12. w sprawie przyjęcia Koncepcji Smart Village „Żędowice – wieś przyszłości  na lata 2024 – 2030;
  13. w sprawie przyjęcia Koncepcji Smart Village „Kielcza – wieś przyszłości” na lata 2024-2030;
  14. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Nie-sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”
  15. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2034;

       V. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.

       VI. Interpelacje i zapytania radnych.

       VII. Sprawy różne i organizacyjne.

       VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

       IX. Zakończenie obrad Sesji.     

Na sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 24 czerwca 2024  r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za 2023 rok. Zgłoszenia mieszkańców są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,  ul. Dębowa 13, do dnia 21 czerwca 2024 r. w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Raporty o stanie gminy pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23427/zgloszenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-zawadzkie-za-2023-r.rtf
Treść raportu dostępna jest poniżej pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23416/raport-o-stanie-gminy-za-2023-rok.pdf a suplement do niego pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23417/suplement-do-raportu-o-stanie-gminy-za-2023.pdf

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2024

Poniżej publikujemy wyniki w Wyborach do Europarlamentu na listy w poszczególnych Obwodowych Lokalach Wyborczych gminy Zawadzkie, wyniki uzyskane w powiecie, wyniki uzyskane w województwie i procentowo wyniki uzyskane w kraju co w konsekwencji daje ilość mandatów do Europarlamentu uzyskanych przez startujące Komitety Wyborcze.

Dla przypomnienia:

Obwodowe Komisje Wyborcze

 • 1 – Miasto Zawadzkie-ulice: Andrzeja, Czarna, Dworcowa, Harcerska, Kolejowa, Księdza Wajdy, Leśna, Lubliniecka, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Opolska od nr 1 do nr 25, Polna, Spacerowa, Stawowa, Strzelecka, Szpitalna, Waryńskiego, Zacisze, Zielona Kinoteatr, pl. Plac Hutnika 1, 47-120 Zawadzkie
 • 2 – Miasto Zawadzkie-ulice: 1 Maja, Dębowa, Kani, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Ligonia, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Opolska od nr 27 do nr 60 i od nr 62 do końca, Sienkiewicza, Szaflika, Szymanowskiego, Świerklańska Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie
 • 3 – Miasto Zawadzkie-ulice: Bogusławskiego, Chopina, Handlowa, Kilińskiego, Kurpińskiego, Nowa, Opolska 61A do 61G, Osiedle Świerkle, Paderewskiego, Powstańców Śląskich, Ziai Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie
 • 4 – Sołectwo Żędowice Publiczna Szkoła Podstawowa, Żędowice ul. Strzelecka 35A, 47-120 Zawadzkie
 • 5 – Sołectwo Kielcza Zabytkowa Chata, ul. Dobrego Pasterza 35, 47-126 Kielcza

   

 

 

 

Oficjalnie według Obwieszczenia PKW z dnia 10 czerwca 2024 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9.06.2024

Nasze województwo w wyborch do Parlamentu Europejskiego wchodzi w skład okręgu nr 12 który obejmuje swym zasięgiem województwa: dolnośląskie i województwo opolskie poniżej publikujemy poszczególne listy kandydatów na mandat do europalamentu.

W 2024 r. w Polsce do Parlamentu Europejskiego zostanie wybranych 53 posłów i posłanek. Rejestrację uzyskało łącznie 40 komitetów. Szczegółowy spis wszystkich kandydatów, z podziałem na komitety, jest dostępny na stronie: wybory.gov.pl.

Aby oddać ważny głos w wyborach do PE, należy znaleźć listę kandydatów, na którą chce się zagłosować, a następnie konkretnego kandydata. Na karcie do głosowania należy postawić znak „X” w kratce, która znajduje się obok nazwiska danego kandydata. Wskazany znak można postawić tylko przy jednym nazwisku. Wszelkie odstępstwa (m.in. brak „X” lub kilka znaków) sprawią, że głos traci ważność.

Jeżeli przez przypadek — np. na skutek stresu, pośpiechu — nad samą kartą do głosowania ktoś będzie miał wątpliwości, wówczas może skorzystać z informacji, która znajduje się na samej karcie. Ponadto radą służą także członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

 

 

Dzień Dziecka 2024

 

Drogie Dzieci z okazji waszego święta wszystkim Wam – tym najmniejszym i tym już dorosłym życzymy zdrowia szczęścia i spełnienia wszystkich najskrytszych dziecięcych marzeń. Żyjcie tak, aby każdy kolejny Wasz dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych, kochającej Was rodziny i wspaniałych przyjaciół. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Żyjcie najpiękniej jak potraficie. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach.

 

Dzień mamy 2024

Z samego rana śpieszymy z najserdeczniejszymi życzeniami dla naszych ukochanych Mam, przytulając je mocno i z całego serca. To wyjątkowy moment, aby usiąść blisko nich i życzyć im mnóstwo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i na zasłużonej emeryturze. Pragniemy, aby czerpały radość z nas, swoich dzieci, aby zawsze miały w nas wsparcie i pociechę. Niech będą z nas dumne i cieszą się każdym wspólnie spędzonym momentem, który będzie źródłem radości i spełnienia.

Relacja z II Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 13.05.2024

Relacja z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2024. Po uroczystej sesji inaugurującej kadencję Nowej Rady Miejskiej jak i urzędowanie Nowego Burmistrza w trakcie których złożyli oni swoje ślubowania nastał czas na kolejną Sesję, na której dokonał się podział stanowisk. Sądząc po układzie sił w Radzie oraz po wzajemnych sympatiach można było odczuć, że wszystko jest już poustawiane. Spodziewać się można było jednomyślności w kolejnych głosowaniach aprobujących wniesione propozycje.  

Na początku przegłosowano sprawy organizacyjne jak przyjęcie porządku obrad, zatwierdzenie protokołu powstałego po I Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2024.  

W kolejnym etapie wybrano Sekretarza Obrad obecnej sesji którym został wybrany Pan Bartosz Pamuła i przystąpiono do zgłaszania i zatwierdzania składu osobowego poszczególnych komisji działających w Radzie Miejskiej.  

Oto jak przedstawiają się składy osobowe poszczególnych komisji Rady Miejskiej obecnej kadencji: 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 1. Paweł Małecki – Przewodniczący Komisji
 2. Monika Meinhardt
 3. Maciej Kaczmarzyk
 4. Piotr Maisel
 5. Hubert Hatlapa

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 1. Monika Meinhardt – Przewodnicząca Komisji
 2. Robert Kafarski
 3. Paweł Małecki
 4. Jakub Orłowski
 5. Daniel Krawiec
 6. Bartosz Pamuła

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 1. Sybilla Czech – Przewodnicząca Komisji
 2. Izabela Cukier
 3. Marek Słodkowski
 4. Izabela Morys
 5. Daniel Krawiec

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 1. Marek Słodkowski – Przewodniczący Komisji
 2. Jakub Orłowski
 3. Hubert Hatlapa
 4. Izabela Morys
 5. Maciej Kaczmarzyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 1. Robert Kafarski – Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Maisel
 3. Bartosz Pamuła
 4. Izabela Cukier
 5. Sybilla Czech

W między czasie w punkcie 7 sesji nadszedł czas na sprawy związane z poniekąd z budżetem i wyznaczono i powołano wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem do wykonywania czynności polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz określenia stawek dla radnych za używanie pojazdów niebędących własnością gminy dla celów służbowych, uchwała w tej sprawie dostępna jest pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23344/uchwala-nr-ii-3-2024-w-sprawie-wyznaczenia-wiceprzewodniczacego-rm-w-zawadzkiem-do-wykonywania-czynnosci-polegajacych-na-zleceniu-wyjazdu-sluzbowego-dla-przewodniczacego-rm-oraz-okreslenia-stwek-dla-radnych.pdf. Kolejne sprawy związane z budżetem poruszono od punktu 20 sesji w którym to podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego na poziomie 19.367,50 zł brutto a dodatkowo przysługują mu: nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy. Szczegóły dotyczące tej kwestii znajdą Państwo w Uchwale Rady Miejskiej pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23350/uchwala-nr-ii-9-2024-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-burmistrza-zawadzkiego.pdf. W punkcie 21 złożono propozycję dotyczącą zmian struktury wydatków budżetowych przyjęto więc uchwałę o zmianie uchwały budżetowej dostępną pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23351/uchwala-nr-ii-10-2024-o-zmianie-uchwaly-budzetowej-na-2024-r.pdf a w punkcie 22 podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034,  dostępną pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23352/uchwala-nr-ii-11-2024-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2024-2034.pdf. W punkcie 23 podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, dostępną pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/23353/uchwala-nr-ii-12-2024-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-zasad-sposobu-i-trybu-udzielania-ulg-w-splacie-naleznosci-pienieznych-o-charakterze-cywilnoprawnym-przypadajacych-gminie-zawadfzkie.pdf.

Podczas tejże sesji Radny Jakub Orłowski zadał w punkcie 5 porządku obrad pytania o składowanie odpadów budowlanych na działkach 1913 i 1911 z prośbą o sprawdzenie czy odbywa się to zgodnie z prawem oraz czy nie zagraża środowisku, przy okazji wożenia tych odpadów został zniszczony asfalt na ulicy Tuwima. Druga sprawa to uprzątnięcie drogi 901 po zimie oraz naprawa wielu dziur w nawierzchni, w drodze 426 przed przejazdem kolejowym za rondem droga się zapada i trzeba by też coś z tym zrobić, prosił, aby zgłosić sprawę do ZDW. Na następnej sesji, jeżeli nic się w tych tematach nie ruszy, złoży pisemny wniosek. Co dalej w tej sprawie się wydarzy będziemy Państwa o tym informować.

Całą sesję II kadencji 2024-2029 mogą Państwo zobaczyć na stronie firmy obsługującej transmisję dla Urzędu Miejskiego pod linkiem: https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_zawadzkie&mi=6428&m=&g=0. Pozostałe przyjęte uchwały znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.zawadzkie.pl/4593/uchwaly-rady-miejskiej-rok-2024.html.

Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji

        
 

Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji. Podajemy informację za Strzelcem Opolskim.

Władze spółki Boryszew poinformowały, że należąca do ich spółki zależnej Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem ma być zlikwidowana. Firma tłumaczy to spadkiem opłacalności produkcji oraz szans do konkurowania na rynku.
Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji
Spółka Alchemia, właściciel Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem, zdecydowała o rozpoczęciu likwidacji zakładu.
Walcownia Rur Andrzej należy do spółki Alchemia, której właścicielem jest Boryszew S.A. Kierownictwo Alchemii decyzję o rozpoczęciu likwidacji oddziału w Zawadzkiem podjęło w poniedziałek 20 maja.
Jak czytamy w komunikacie w tej sprawie, jednym z powodów jest przewidywana utrata zdolności zakładu do konkurowania na rynku. To z kolei wynikać ma z przestarzałej technologii produkcji, wysokich kosztów utrzymywania działalności produkcyjnej oraz dalszego wzrostu jej kosztów. Do tego dochodzi „nieuzasadnione technologicznie i ekonomicznie zwiększanie nakładów na remonty i unowocześnianie technologii produkcji”.
Właściciel walcowni uznał, że ekonomicznie bardziej opłaca mu się ją zlikwidować i sprzedać jej majątek, niż prowadzić dalszą działalność.
Władze spółki Alchemia wskazały, że zakład w Zawadzkiem w 2023 roku zanotował 183 mln zł ze sprzedaży swoich produktów. To o blisko 100 mln zł mniej, jak w 2022 roku – wtedy wartość sprzedaży wyniosła 281 mln zł.
Informacja o zamiarze likwidacji walcowni to bardzo złe wieści dla jej pracowników. To jeden z większych pracodawców w powiecie strzeleckim, zatrudnia około 450 osób. To również problem dla gminy Zawadzkie. Zakład jest tam jednym z jej większych podatników.
Branżowy portal wnp.pl przypomina, że to kolejna likwidacja oddziału spółki Alchemia. Pod koniec minionego roku zdecydowała się zamknąć Kuźnię Batory w Chorzowie.