Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Zapraszam do udziału w tradycyjnym, świątecznym konkursie na najpiękniejszą, samodzielnie wykonaną /bez elementów gotowych, kupionych/ stajenkę betlejemską. W tym roku nie będziecie dostarczać gotowych prac do szkoły, ale zróbcie zdjęcia Waszych stajenek i wyślijcie je do mnie. Jest na to czas do 15 grudnia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jeszcze przed świętami.

Macie dużo czasu i z pewnością wiele pomysłów. Możecie też współpracować z rodzicami lub dziadkami. Bierzcie się więc do dzieła. Powodzenia!

S.O.


 

Ruszamy z nowym konkursem Aplikuj.pl –  tym razem do zabawy zapraszamy mieszkańców woj. dolnośląskiego i opolskiego w wieku 50+. Chcecie podzielić się wspomnieniami i zagrać o atrakcyjne nagrody? Przesyłajcie swoje najciekawsze fotografie ze dawnej pracy w czasach PRL!

Pamiętacie telefony z korbką, pierwsze komputery albo jeżdżenie na wczasy pod gruszą? Codzienność w okresie Polski Ludowej była pełna absurdów, bezrobocie z pozoru nie występowało, ale i podporządkowana polityce gospodarka nie rozwijała się dobrze. A jak wyglądała wtedy praca w różnych zawodach? Skąd się wzięło powiedzenie “Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy?”. Co robili Polacy za ladą sklepów, w biurach, w kopalniach czy fabrykach?

Jeśli masz ukończone 50 lat i chcesz pokazać, jak się pracowało w PRL, weź udział w nowym konkursie dla seniorów i prześlij nam fotografie z dawnej pracy!

Informacje o celach konkursu, o tym do kogo jest adresowany i jakie nagrody można zdobyć znajdują się na stronie: https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-zachod

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

Działasz społecznie, masz dużo pomysłów i lubisz nowe wyzwania? Chcesz mieć wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w naszej gminie? Już teraz możesz dołączyć do Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.

Kandydatem może być osoba, w wieku od 15 do 24 lat. Zgłoszenia można składać osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej, na adres biurorady@zawadzkie.pl. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 grudnia 2020 r.

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata

Formularz_zgloszeniowy.docx

  1. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO.pd


W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja przeprowadzona będzie w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji jest następujący:

I. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2020 r.
II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r.;
5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2021;
6) o uchyleniu Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem;
7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1);
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2);
9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (3);
10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (4);
11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (5);
12) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.
IV. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Sprawy różne i organizacyjne.
VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII. Zakończenie obrad Sesji.


Sołectwo Kielcza otrzymało kwiaty z ARIMR w liczbie 50 szt. z zakupów interwencyjnych agencji z racji zamkniętych ostatnio cmentarzy. Kwiaty posłużyły do udekorowania krzyży i kapliczek w naszej miejscowości.


Z okazji wspomnienia św. Huberta przypadające na dziś 3 listopada składamy najserdeczniejsze życzenia wstawiennictwa Patrona wszystkim pracownikom leśnictwa oraz wszystkim sympatykom łowiectwa, myśliwym składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów na niwie łowieckiej, wiele radosnych chwil w łowisku jak i gronie kolegów a także satysfakcji w pracy na rzecz naszych lasów i jego mieszkańców. Myślimy tu przede wszystkim o myśliwych zrzeszonych w kole łowieckim Szarak z Kielczy i o naszych leśnikach.
Niech Wam wszystkim Bór Darzy!

Fotografia: lublin.lasy.gov.pl

Fo


W dniu 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Obrady odbywać się będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania.

 


W piątek 30 października 2020 roku została zakończona Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. Ze względu na zaostrzone obostrzenia prace w tym miejscu wykonano dwuetapowo. W pierwszym etapie Sołtys wraz z ekipą wykonali nasadzenia. Ostateczne prace polegające na montowaniu gabloty i wysypaniu drobnego kamienia na ścieżki wykonali Panowie Paweł Małecki i Dariusz Gałaszewski.

Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na oficjalne otwarcie, zostało one przełożone na inny termin.

Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace.

Sołtys ujawnił, że to nie koniec nowości w tym miejscu, ale o tym będziemy jeszcze informować.

Poniżej krótki film zmontowany przez Pana Pawła Małeckiego obrazujący kolejne etapy prac.

 


Kielczańskie cmentarze także zamknięte. W związku z decyzją, ogłoszoną przez Premiera RP, w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada 2020 r. również nasze cmentarze są zamknięte – pełna treść dekretu ks. bpa Ordynariusza jest na stronie:

https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2653-najnow

Zachęcamy, aby w tych dniach, w domu, przy zdjęciach zmarłych zapalić znicz i łączyć się z nimi w modlitwie.


Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu doszła do skutku.
Jak już wcześniej obiecano na zebraniu wiejskim zmieniono organizację ruchu w Kielczy przy 2 cmentarzu. Obecnie jadąc od ul. Opolskiej można wjechać pod cmentarz. Droga jednokierunkowa rozpoczyna się 245 m od skrzyżowania.

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołana zostaje sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 15.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie informacji o zmianach w statucie Związku Powiatowo-Gminnego “Jedź z nami”.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Drodzy Parafianie, przekazuję dyspozycje bpa Ordynariusza dotyczące posługi duszpasterskiej na najbliższy czas.
 
 
W skrócie, z praktycznymi wskazaniami dla naszej parafii:
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 17 października aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:
Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. tzw. strefie czerwonej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 7 m2.
W naszej świątyni nie może być więcej niż 37 osób.
 
Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.
W związku z tym, bierzmowanie naszej młodzieży odbędzie się w późniejszym czasie.
 
Od 25 października wznowimy transmisje niektórych nabożeństw z naszego kościoła. W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:
 
25 października – Msza Święta o godz. 11.00
– link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg
 
25 października – Droga Krzyzowa na cmentarzu o godz. 15.00
– link: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5%82omieja-w-Kielczy-1131
 
Najprawdopodobniej od najbliższego wtorku skończy się dla mnie czas izolacji.
 
Pozdrawiam i + błogosławię w imię Tego, który nas umacnia
 
Ks. Jan
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com