Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 10.05.2019

Dnia 10 maja 2019 roku na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się w hali sportowej szkoły podstawowej poruszano szereg spraw dotyczących gminy Zawadzie a także istotnych dla mieszkańców Kielczy.

Budżet Gminy na 2019

Na wstępie tuż po przywitaniu i przedstawieniu przez Pana Burmistrza osób, które reprezentowały gminę zabrała głos Pani Skarbnik przedstawiając prezentację na temat budżetu gminy Zawadzkie na 2019 rok. Z prezentacji wynikało, że do zrealizowania wszystkich planowanych wydatków w szczególności inwestycyjnych konieczne będzie dalsze zadłużenie gminy. Budżet na rok 2019 był już opublikowany w BIP http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/12020/uchwala-nr-ii-23-18-w-spr-uchwaly-budzetowej-na-2019-r.pdf a szczegóły składników były opisane w projekcie uchwały http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/11636/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-na-2019-r.pdf. Zaprezentowano kolejne wydatki inwestycyjne, które wynikały z otrzymanych dotacji.  Planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok:

  • Centrum przesiadkowe 177000,00 w tym wydatku z programów finansowanych z UE 977000,00
  • Ulica Nowe Osiedle w Zawadzkiem 50000,00 w tym wydatku z programów finansowanych z UE 50000,00
  • Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem 4705000,00 w tym wydatku z programów finansowanych z UE 2781000,00
  • Rozbudowa OSP w Żędowicach 39000,00
  • Drogi gminne 150000,00
  • Aparaty ODO dla powiatu strzeleckiego 12600,00

Są to kwoty, które wynikają z otrzymanych dotacji celowych i środków unijnych. Jednakże musimy mieć na względzie, że od ostatniego roku ceny na materiały budowlane uległy podwyższeniu i zapewne będą wymagane korekty do planowanych wydatków. Już dziś założono, że na dopięcie budżetu konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na kwotę ponad 4000000,00 (nieznana jest dokładnie ta kwota, bo też niedopięte są ustalenia, co do realizacji). Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, więc jaka będzie konieczna kwota kredytu i jakie będą odsetki od kredytu. Wszystko to zwiększy zadłużenie gminy.

Chodź zebranie wiejskie odbyło się w Kielczy nie przedstawiono w nim żadnego z planów inwestycyjnych dotyczących Sołectwa Kielcza.

Remont dróg w Kielczy

Kolejnym punktem był odczyt pracownika gminy na temat planowanych remontów dróg gminnych i tu były przedstawione propozycje remontów dróg w Kielczy w roku 2019 tu mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że planowane są remonty dróg ulic, na których jeszcze nie poprowadzono kanalizacji. Czy jest zasadne remontować drogę, gdy w perspektywie będą prace związane z kanalizacją a potem kolejne remonty dróg po zakończeniu tych prac.

Gospodarka odpadami

Następnie mieszkańcy wysłuchali odczytu na temat gospodarki odpadami w gminie Zawadzkie. W prezentacji przedstawiono, że gmina ma informacje na temat dzikich wysypisk na jej terenie i będzie dążyć do ich likwidacji. Zapowiedziano kontrolę nad poprawnym sortowaniem pośród osób, które deklarowały selektywne segregowanie odpadów. W przypadku stwierdzenia złego segregowania będą prawdopodobnie ustalane decyzje o objęciu opłatami wyższymi z tytułu odbioru odpadów zmieszanych. Gmina ma w planie także kontrolę w celu ustalenia faktycznie zamieszkujących osób w gospodarstwie domowym w celu ustalenia właściwej opłaty śmieciowej. Do gminy wpływają informacje, iż w niektórych gospodarstwach mieszka więcej osób niż ilość zadeklarowana przy ustaleniu opłaty.

Burzliwa dyskusja odbyła się na temat zbierania odpadów wielkogabarytowych, których odbiór jest nielimitowany. Obecnie na ten rok ustalono, że są dwa terminy zbiórki odpadów jedynie w miejscu ustalonym. W tym roku gmina odeszła od zbiórki tych odpadów bezpośrednio z ulicy, przy której mieszkamy. Mieszkańcy muszą, więc we własnym zakresie zorganizować transport odpadów wielkogabarytowych, co wiążę się to z dodatkowymi kosztami do punktu zbiórki a dodatkowo, co podnosili także mieszkańcy niejednokrotnie muszą brać urlop by dokonać tego wywozu. Mieszkańcy są za tym by przywrócić poprzedni sposób wywozu. Gmina poinformowała, że będzie się to wiązać z podwyższeniem opłaty o ok. 1 zł tłumacząc tym, że gdy wykonywali to zadanie ostatnim czasem zauważyli, że ktoś podrzuca te odpady z ościennych gmin. Wielu mieszkańców twierdzi natomiast, że wręcz te odpady były zabierane przez osoby zbierające złom i inne surowce wtórne. Wielu mieszkańców już parę godzin po wystawieniu stwierdzało, że wiele z tych przedmiotów było zabranych. Warto, więc zastanowić się nad przywróceniem tej starej formy odbioru odpadów i utrzymać i tak już wysoką opłatą za odbiór odpadów.

Budowa kanalizacji sanitarne – etap III

Punktem kolejnym było poinformowanie przez Prezes Spółki Zaw-kom o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na dalszy etap rozbudowy kanalizacji. Jeszcze w tym roku skanalizowane będą ulice, o których pisaliśmy https://www.kielcza.pl/kielcza/aktualnosci/budowa-kanalizacji-sanitarnej-kielcza-poludnie-iii-etap/. Mieszkańcy tych ulic będą zobligowani do podłączenia się do kanalizacji do końca kwietnia 2020 roku.

Wspomniano tu także o tym, że dotychczas 22 domostwa, choć mają możliwość podłączenia do kanalizacji do tej pory tego nie uczyniły. Za niepodłączenie się do kanalizacji będą nakładane kary. W dalszej perspektywie planuje się podłączenie 206 domostw a 60 nie będzie objęta kanalizacją. Na terenie wsi planuje się utworzenie zlewni, do których będą zlewane ścieki pompowane z przydomowych szamb. Planuje się nałożenie na mieszkańców niepodłączonych opłaty za ścieki w wysokości ok 90% opłaty, jaką dotychczas pokrywa za wodę. Poinformowano mieszkańców także, że w zeszłym roku zmieniono założenia w planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczając w nim możliwość zainstalowania na terenach, które nie będą skanalizowane przydomowych oczyszczalni ścieków, poddano tu jednak w wątpliwość ekonomiczność tego typu rozwiązania.

Gazyfikacja wsi

Na zebraniu wspomniano także, że mieszkańcy Kielczy w dalszym ciągu mogą składać deklaracje dotyczące chęci podłączenia się do planowanej instalacji gazowej. Czy inwestycja dojdzie do skutku zależy od tego, jaka będzie liczba osób zainteresowanych.  Deklaracje można składać w urzędzie gminy.

Jakość powietrza – program „czyste powietrze”

Następnie przedstawiono informacje o tym, że na terenie gminy znajdują się trzy czujniki mierzące, jakość powietrza i zachęcano w związku ze dużym zapyleniem do skorzystania z programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szczegóły można uzyskać na stronie http://www.wfosigw.opole.pl. W ramach tego programu każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z dotacji w wysokości zależnej od dochodu na członka rodziny. Mowa tu jest o dofinasowaniu na termomodernizację i wymianę kotła na ekologiczny.

Rowy drogowe i melioracyjne

Na zebraniu przedstawiono także ewidencję rowów drogowych i melioracyjnych. Omówiono stan tych rowów i przedstawiono propozycję na utrzymywanie tych rowów w odpowiednim stanie. Mowa była o proponowanym utworzeniu spółki, która będzie się zajmować tymi rowami lub o wynajęciu firmy do tego zadnia. Z tych omawianych rowów czerpią korzyści przede wszystkim rolnicy, ale w zasięgu tych rowów są także prywatne posesje. W sytuacji, gdy były wysoki poziom wód gruntowych po opadach a rowy byłyby zaniedbane mogłoby dojść do zalania piwnic okolicznych domostw. Realizacja tych planów będzie wiązała się nałożeniem na mieszkańców nowego podatku.

Bezpieczeństwo w gminie

W trakcie zebrania zabrał głos także Dzielnicowy informując mieszkańców o działaniach oszustów na terenie gminy. Poinformował, że policja i inne służby nie prowadzą działań, w których proszą o przekazanie kwot finansowych w działaniach operacyjnych. Dodatkowo poinformował o nowym sposobie oszustw na perfumy czy słodycze. Ostrzegał, że oszuści wykorzystują naiwność poprzez wąchanie perfum, jak ostrzegał perfumy te zawierają środki, które powodują omdlenia, utratę świadomości, co wykorzystują oszuści plądrując mieszkania. To samo dotyczy smakołyków, które proponują w celu degustacji.

Podsumowanie

To nasza pierwsza relacja z zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy skarżyli się na słabe nagłośnienie miejsca zebrania i niejednokrotnie przerwano wypowiedzi prosząc o zgłośnienie. Warto byłoby zastanowić się nad odpowiednim nagłośnieniem tego typu zebrań. Dodatkowym utrudnieniem był ekran, na którym były prezentowane powyższe tematy. Zbyt mały ekran a duża odległość od ekranu sprawiała, że informacje były nieczytelne. Warto by było pomyśleć nad takim układem miejsc siedzących by prezentowane materiały były czytelne dla wszystkich lub też nad przygotowaniem papierowych kopii prezentowanych materiałów by mieszkańcy mogli się zapoznać bliżej z prezentowanymi treściami.

Na zebraniu nie obeszło się od dyskusji zwolenników poprzedniego Burmistrza z obecnie urzędującym w pewnym sensie zarzucających mu niegospodarność. Zebranie zakończyło się krótko przed 21.