Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 23.01.2020

Dnia 23 stycznia 2020 roku na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się w Zabytkowej Chacie w Kielczy poruszano kilka istotnych spraw dotyczących Kielczy a także Gminy Zawadzkie. Frekwencja na zebraniu wynosiła 23 osoby. Poniżej przedstawiamy sprawy jakie zostały poruszone na zebraniu.

Sprawy dotyczące Kielczy

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit w obecności Rady Sołeckiej i Burmistrza Zawadzkiego rozpoczął Zebranie Wiejskie ok. godziny 18:00-tej. Po krótkim powitaniu i wstępnym przedstawieniu planu zebrania przeszedł do omawiania pierwszego punktu jakiem była Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Sołtys wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski przygotował pieniądze dla Sołectw w kwocie 5000 zł z wymaganym 10 procentowym wkładem własnym. Burmistrz Mariusz Stachowski na ten cel obiecał z funduszu gminnego 1000 zł. Na co by miały trafić wymienione powyżej środki? Na zebraniu Rady Sołeckiej wstępnie ustalono, co też teraz przedstawiono pod obrady, iż najlepszą propozycją będzie ukończenie miejsc postojowych przy szkole w Kielczy. Plan inwestycji będzie obejmował między innymi utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w kierunku szkoły, ustawienie chodnika, ukończenie utwardzenia dla miejsc postojowych a także posadzenie krzewów od strony ulicy Powstańców – wszystko po to by uczynić to miejsce funkcjonale i bezpieczne dla uczniów i mieszkańców przywożących dzieci do szkoły i przedszkola.

Po przedstawieniu propozycji uchwały i przeprowadzeniu dyskusji na powyższy temat przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Sprawy bieżące

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza.

Ożywioną dyskusję wywołał temat ostatnio wprowadzonej zmiany organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza w Kielczy. W tym temacie padło szereg propozycji zmian zaistniałej sytuacji. Obecni kwestionowali ważność poprzedniego w tej sprawie ustalenia Zebrania Wiejskiego. Sołtys wyjaśnił, że ogłoszenie o zebraniu następuje w drodze ogólnie przyjętej i praktykowanej na wsi poprzez ogłoszenie przez Proboszcza a także informacje na plakatach na tablicach ogłoszeń. Każdy mieszkaniec Kielczy był, więc poinformowany o terminie zebrania i miał szansę w nim uczestniczyć zwłaszcza, że porusza się na nim ważne kwestie dla mieszkańców. Nie ma, więc powodu podważać ustaleń grupy osób, jaka uczestniczyła w zebraniu gdyż była to niejako delegacja tu zamieszkałych. Sugerowano że sprawa ta była już kiedyś poruszona i odrzucona przez Zabranie Wiejskie. Burmistrz wyjaśnił, że prawnie taka sytuacja nie wystąpiła a nikt by nie zajął się powtórnie sprawą która była już wcześniej odrzucona Sama procedura zmiany organizacji ruchu nie odbyła się z dnia na dzień a trwała dwa lata, więc każdy z zainteresowanych mieszkańców mógł się wypowiedzieć w tej sprawie. Zaproponowano by jednym z działań dla rzekomo szerszego zainteresowania społeczności byłoby wprowadzenie rozwiązania ankietowego. Burmistrz wyjaśnił, iż Gmina praktykowała takie rozwiązanie, ale odzew był znikomy. W Kielczy nigdy nie praktykowano tego rozwiązania w kwestiach dotyczących wsi. W historii takie rozwiązanie zastosował jedynie poprzedni proboszcz Parafii w Kielczy ks. Gurba przed wybudowaniem Kaplicy Cmentarnej by rozeznać, jakie będzie zainteresowanie parafian, ale to była kwestia istotna dla parafian i tyczyła jednego tylko obiektu.

Po burzliwej dyskusji wyłoniono dwie uchwały przedstawiające proponowane zmiany, które poddano pod głosowanie.

  • Propozycja pierwsza dotycząca zmiany na ul. Dobrego Pasterza. Propozycja dotyczyła tego by przesunąć znak zakazu ruchu do miejsca, w którym ma początek ogrodzenie Drugiego Cmentarza tak by jadąc ulicą Opolską można było skręcić w stronę cmentarza i zaparkować w miejscach postojowych przy cmentarzu. Jest szansa, że teren ten doczeka się także na wzór miejsc postojowych przy szkole, dobrego utwardzenia tym bardziej, że właścicielem tego gruntu jest Gmina Zawadzkie. Propozycję poddano pod głosowanie w wyniku, czego 21 obecnych poparło proponowane rozwiązanie a 2 osoby się wstrzymały.
  • Propozycja druga dotycząca zmiany na ul. Dobrego Pasterza. Jak to mówią zawsze musi być jakieś drugie rozwiązanie gdyby nie przeszło to pierwsze. Zaproponowano więc, by w razie niepowodzenia tego pierwszego,  przywrócić ruch na omawianym odcinku do sytuacji jaka była nim zmieniono na ruch w jednym kierunku. Tą propozycję także poddano pod głosowanie w wyniku, czego poparło ją 10 osób a 13 obecnych się wstrzymało.

Przypomniano także skąd wzięła się propozycja zmiany organizacji ruchu a mianowicie z tego powodu, że droga na tym odcinku jest wąska i z trudem wymijają się dwa pojazdy. Tak, więc ze względu poprawy bezpieczeństwa kierowców a także pieszych i rowerzystów wprowadzono ruch w jednym kierunku.

Gazyfikacja wsi

Inna kwestia, jaką poruszono na zebraniu była sprawa planowanej sieci gazowej budowanej w gminie przez PSG. Burmistrz poinformowała, że w dalszym ciągu napływają deklaracje od osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej. Sama inwestycja będzie realizowana na wstępie w II etapach:

  • w I etapie z Zawadzkiego do szkoły w Żędowicach,
  • w II etapie od szkoły w Żędowicach w stronę ul Powstańców przez tzw. Koński Kerchow do ulicy Dobrego Pasterza w Kielczy planowany odbędzie się w marcu tego roku. Dalsza rozbudowa planowana jest według konkretnych już zapotrzebowań na przyłączenie, bo obecnie były to tylko deklaracje.

Remont drogi wojewódzkiej ul. Opolskiej

Z powyższej sprawy dalszy remont drogi wojewódzkiej ul. Opolskiej będzie przesunięty. Mieszkańcy zwrócili także uwagę, iż na planowanym remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej ul. Opolskiej w okolicy Drugiego Cmentarza w Kielczy ze względu bezpieczeństwa konieczne by było umiejscowienie w tym miejscu przejścia dla pieszych. Burmistrz obiecał ten temat poruszyć w rozmowie z organami wojewódzkimi. Wspomniano tu także o odpowiednim oświetleniu takiego przejścia oraz o kosztach takiej inwestycji jednak jak podejmowali mieszkańcy ważne jest bezpieczeństwo w tym miejscu a nie koszt.

Świąteczny wystrój Kielczy

W tej sprawie wspomniano tylko że inicjatywa ta przyciągnęła  jak w każdej innej sprawie sympatyków jak również przeciwników.

Zebranie zakończyło się tuż po 19:00.