Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 25.09.2020

Tegoż dnia Zebranie Wiejskie otworzył Sołtys Jan Czanguleit na wstępnie powitał wszystkich przybyłych, Burmistrzem Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego, Prezes Spółki Zaw-kom Panią Górzańską, Pracownika Urzędu Marka Matuszczaka oraz obecnych Radnych wywodzących się z Kielczy.

Sołtys następnie przedstawił porządek zebrania:

– przyjęcie uchwał o zmianie uchwały o funduszu sołeckim a konkretnie chodzi o przeniesienie środków które w tym roku były zaplanowane na Dożynki które nie odbyły się ze względu na panującą sytuację epidemiczną na inne zadania,

– przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2021 rok,

– sprawy organizacyjne i wnioski.

Po przedstawieniu planu zebrania i zaakceptowaniu go przez zebranych przystąpił do pierwszej uchwały wyjaśniając, że Sołectwo ma plan przenieść środki które miały wydatkowane na Dożynki w kwocie 3000 zł na zakupy – konkretnie chce zakupić kosze na śmieci na ulice Powstańców, na ulice Opolską przy przystanku a także chce zakupić elementy i deski do ławek (to koszt połowy ceny gotowych ławek i 5000 zł chce przenieść usługi rożnego rodzaju sprzętem. Pan Burmistrz umówi później szczegóły, bo Gmina przymierza się do kupna budynku i stąd te środki trzeba zabezpieczyć by ten teren uporządkować.

Kolejnym punktem było przyjęcie uchwały przez zebranych.

Następna uchwała to przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2021 rok na realizacje zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców. Sołtys wyjaśnił, że na przyszły rok jak sytuacja epidemiczna się ustabilizuje to na Dożynki Sołectwo proponuje przeznaczyć 8000 zł, później 3000 na usługi różnego rodzaju sprzętem, 9000 zł na zakup kamienia, betonu, krawężników, grysu by poprawić wizerunek miejscowości w kolejnych miejscach. Kolejne środki na zakupy związane z utrzymaniem zieleni 3000 zł i na usługi 6000 zł. Kolejne propozycje to zakupy i usługi związane z nazwami Dzielnic Kielczy. Sołtys oznajmił, że propozycje te zgłaszają mieszkańcy, bo w Kielczy jest kilka dzielnic jak Dziubek, Górki i tak jak to jest w wielu miejscowościach chcą do tego wrócić w związku z tym Sołectwo chce przeznaczyć na wykonanie tablic i małej architektury 4000 zł, kolejne planowane wydatki to 4700 zł są to usługi związane z bezpieczeństwem.

We wniosku zgłoszonym przez mieszkańca pojawiło się zapytanie o ul. Torową. Sołtys wyjaśnił, że jest to zadnie własne Gminy nie z funduszu sołeckiego. Sołectwo złożyło do Urzędu wniosek do budżetu gminnego na remont ul. Torowej i generalny remont placu przy Piekarni.

Następnie Sołtys powrócił do spraw związanych z funduszem sołeckim.

Pokłosiem tematu oznakowania dzielnic było zapytanie mieszkańca o oznakowanie ulic.

Sołtys ponownie powrócił do omawiania funduszu sołeckiego. Następnie jednej z mieszkańców zapytał się o koszy zakupu urządzeń stanowisk siłowni napowietrznej przy placu zabaw. Sołtys wyjaśnił, że złożono wniosek o dotacje dwóch urządzeń podwójnych które będą stały przy placu zabaw. Dwa kolejne stanowiska będą w Żędowicach. Sołectwo wspólnie z Sołectwem Żędowice otrzymało 30000 dotacji po 15000 dla Kielczy i Żędowic z chwilą podpisania umowy. Stanowiska będą dofinasowane pożyczką z Urzędu która Sołectwo wróci z chwilą, gdy dotacja przyjdzie. Sołtys poinformował, że złożył wniosek do Burmistrza o dofinasowanie by także przy ul. Szkolnej, gdzie były wykonywane prace z Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej były ustawione stanowiska siłowni napowietrznej. Siłownia przy placu zabaw będzie wykonywana wiosną 2021 r.

Powracając do funduszu sołeckiego przystąpił do głosowania, które także przeszło pozytywnie.

Kolejnym punktem zebrania były sprawy bieżące, organizacyjne i wnioski.

W tym momencie Sołtys poprosił o zabranie głosu Pana Burmistrza. Burmistrz podziękował Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za przystąpienie do prac przy ul. Szkolnej jako Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podziękował także osobom zaangażowanym, bo jak zaznaczył mało osób ma czas na takie działania.

Burmistrz poinformował zebranych, że ul. Torową przedstawi Radzie Gminy, bo temat jest istotny i remont ze względu na obecność torów będzie wykonywany z własnych środków gminy.

Odnośnie nazw ulic Burmistrz wyjaśnił, że sprawa skomplikowała związana z zatrudnieniem ze stanem zdrowotnym pracownika od Inwestycji. Problemem jest też brak inwentaryzacji i wyboru wykonania. Burmistrz ma jednak nadzieje, że sprawę oznaczeń da się zamknąć jeszcze w tym roku, jak zaznaczył jest to konieczne z względu na to by można było trafić pod wskazany adres np. kurierzy. Ta sam sprawa dotyczy znaków drogowych, gdy tylko powróci pracownik urzędu przygotuje odpowiednią specyfikację.

Burmistrz zapowiedział, że Gmina ma zamiar kupić budynek po byłej Poczcie. Do budynku tego Gmina planuje przenieść filię biblioteki z Kielczy. Tam też ksiądz Proboszcz wspólnie z Radą Parafialną chcą wykonać toaletę, która będzie służyła parafianom, nam mieszkańcom. Stare zabudowania przyległe (szopki, toalety) będą zburzone i cały teren od ul. Księdza Wajdy aż do Stawu Gmina planuje zagospodarować jako teren historyczny.

W planie także jest pozyskanie środków na zburzenie budynku przy I Cmentarzu Parafialnym ze względu na monity nadzoru budowlanego o zabezpieczanie przed wejściem do budynku bądź o zburzenie budynku a wówczas w miejscu mogły by powstać kolejne miejsca postojowe.

Jeśli chodzi o plac przy Piekarni chodzi tu o odprowadzenie wód opadowych ul. Leśną do rzeki.

Burmistrz zapowiedział, że Gmina pozyskała gruz z Biurowca i tym materiałem Gmina chce wykonać dalszy ciąg „bajpasów” dróg od ul. I Maja w Żędowicach do ul. Opolskiej w Kielczy by gdy dojdzie do dalszego remontu drogi 901 by mieszkańcy mogli się tym bajpasem dostawać do pracy czy na zakupy.

Gmina otrzymała zapewnienie, że może ruszać z przetargiem na PSZOK w Kielczy na wysypisku śmieci. Będzie także składać wniosek, aby wyremontować drogę, która prowadzi do wysypiska śmieci.

Włodarz także oznajmił o inwestycjach remontowych ulic w Zawadzkiem Mickiewicza i I Maja, ulicy przy Żłobku w Zawadzkiem oraz uzbrojenie Osiedla przy stawie w Zawadzkiem.

Następnie Sołtys poinformował, że na przedostatnim zebraniu był wniosek o zmianie organizacji ruchu na ulicy Dobrego Pasterza i Sołectwo uzyskało opinie pozytywną i oczekuje na firmę, która wykona zmiany, postawi znaki tak jak było to omawiane na zebraniu wiejskim, że zakaz wjazdu będzie obowiązywał od miejsca, w którym rozpoczyna się ogrodzenie II parafialnego cmentarza. Od ulicy Opolskiej będzie można dojechać do cmentarza i przy nim zaparkować i wyjechać w stronę ul. Opolskiej jest szansa, że jeszcze przed świętami.

Mieszkańcy zapytali o gazyfikację w gminie Zawadzkie a konkretnie, kiedy przewidziana jest Kielcza ze względu na możliwe wprowadzenie zakazu palenia węglem w przyszłości.

Burmistrz przedstawił, że gaz obecnie jest prowadzony do Rynku w Żędowicach a na wiosnę do szkoły w Żędowicach. Warunkiem dalszej inwestycji jest to czy mieszkańcy zamieszkali na trasie inwestycji będą się podłączać, bo co innego jest złożenie deklaracji a samo podłączenie. W planie jest nitka przez Żędowice w stronę ul. Strzeleckiej następnie przez Powstańców Śląskich do Kielczy przez ul. Dobrego Pasterza, a jeśli tam nie będzie zainteresowania jest możliwość puszczenia nitki pasem bocznym w stronę Kielczy.

W przyszły roku jest planowane ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski przetargu na remont drogi 901 od Zawadzkiego aż do Kielczy. Inwestycja ta jest przewidziana na dwa etapy. I etap od Stacji Benzynowej w Zawadzkiem do tzw. esów w Żędowicach a II etap do przejazdu kolejowego w Kielczy. Koszt pierwszego etapu to kwota ok. 35 mln zł. Będzie tam wykonany chodnik ścieżka i by nie stawiać ekranów dźwiękochłonnych będzie wykonana cicha nawierzchnia. Dlatego ważne jest by gaz poprowadzić wcześniej nitka do Kielczy.

Burmistrz oznajmił, że także Gmina w trosce o czyste powietrze przystąpi do udzielenia dotacji wspólnie z Unią Europejską do wymiany pieca na ekologiczny. Gmina może dopłacać jedynie do fotowoltaiki, pompy ciepła, piece na pellet czy gaz to według zasad może ubiegać się o dofinasowanie w kwocie nie więcej niż 2000 zł tj. po 1/3 przypadło by na mieszkańca i środki z UE. Korzystając z tego programu mieszkańcy nie mogą korzystać z innych źródeł dofinasowania. Warto pozyskać środki z WIOŚ na termomodernizację domów (ocieplenie stropów elewacji, wymianę okien), wówczas zasadne jest wstawienie do takiego domu ekologicznego pieca.

Obowiązujące zasady w pigułce zaprezentujemy Państwu w kolejnym artykule.

Korzystając z obecności Pani Prezes Zaw-kom zapytano o 4 etap kanalizacji Kielczy. W przyszłym roku we wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dalszego 4 już etapu kanalizacji w Kielczy. Pozostanie tylko kilka ulic, w Kielczy które nie będą skanalizowane jak ul. Dworcowa jako obszary ekonomicznie nieuzasadnione.

Następnie Sołtys zamknął Zebranie Wiejskie które trwało ok 40 minut. Całość odbyło się z zachowywaniem dystansu społecznego oraz przy stosowaniu maseczek z względu na bezpieczeństwo jakie wymusił trwający stan epidemiczny.