Cele działania Koła DFK w Kielczy:

(Powrót)

Cele działania Koła DFK w Kielczy jak również Towarzystwa TSKN to:

 1. Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki i języka.
 2. Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie działania Towarzystwa
 3. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do: Władz Państwowych Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych), Władz i organów administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz władz wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych Republiki Federalnej Niemiec, innych instytucji publicznych, a także organizacji społecznych oraz gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.
 4. Wspieranie partnerskiej współpracy ludności niemieckiej z ludnością polską na terenie działania Towarzystwa.
 5. Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec i innych krajów.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 8. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności: a) Udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze, b) Udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli, c) Zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
 11. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 12. Działania na rzecz edukacji obywatelskiej.
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 14. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 15. Działania na rzecz usług dedykowanych seniorom.
 16. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
 17. Działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.