Cele działania OSP w Kielczy:

Cele działania OSP w Kielczy:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  3. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowe i rozrywkowej.
  4. Uczestniczenie i reprezentownie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.