Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Category: Aktualności


Szanowni Rodzice!
Serdecznie zapraszamy w dniu jutrzejszym, tj. 1 września 2020 na rozpoczęcie roku szkolnego.
Ze względu na warunki związane z pandemią pierwsza część odbędzie się w kościele – Przekazanie
najważniejszych informacji oraz powitanie pierwszoklasistów.
Rodziców uczniów klasy I proszę o przygotowanie i wręczenie “rogów obfitości” w kościele, w
odpowiednim momencie.
Następnie zapraszamy uczniów do szkoły na spotkanie z wychowawcą.
Dyrektor i nauczyciele


Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem / Stopień 3

Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki

Ważność: od godz. 16:00 dnia 30.08.2020 do godz. 23:30 dnia 30.08.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h, lokalnie 120 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik


Co warto wiedzieć przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym?
Dziś na pytania rodziców o wytyczne jakie są rekomendowane przez MEN, MZ i GIS odpowiadał Minister Edukacji Dariusz Piontkowski. Zapraszamy do wysłuchania.
Czy Minister rozwiał Państwa obawy?
 
 


W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 •  zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

 W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
 • 0,5 ha – dla chmielu,
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha – dla tytoniu,
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk – dla świń ogółem,
 • 5 sztuk – dla loch,
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
 • 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

W celu przeprowadzenia spisu rolnego w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice (w pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt komputerowy) należy umówić spotkanie telefonicznie na konkretną godzinę.

Kontakt: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 12 250 94 06 lub 12 250 94 01.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.


Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego została zaktualizowana procedura określająca sposób funkcjonowania placówki w okresie pandemii.

Poniżej pokrótce przytaczamy najważniejsze z zasad określonych w 10 paragrafach zaktualizowanej Procedury.

Podstawy prawne

Szkoła przytacza, na jakich organizacji wytyczne się powołuje przy ustaleniu schematów postępowania jak MEN, GIS MZ oraz Kuratorium i ustalenia Gminy Zawadzkie i aktualizuje swe wytyczne na 1 września 2020 r.

Osoby z zewnątrz:

W tym paragrafie określono, że osoby z zewnątrz będą przyjmowani w sytuacji, gdy będzie ten kontakt wymagany jednakże będą musiały zastosować osłonę ust i nosa, będą musiały posiadać rękawiczki bądź stosować dezynfekcję rąk. Przebywać w szkole będą mogły jedynie osoby bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Osoby te będą mogły przebywać na parterze, ale jedynie w części korytarza prowadzącego do Sekretariatu i Księgowości Szkolnej a w pozostałych miejscach jedynie za zgodą Dyrektora.  Nie mogą do szkoły wchodzić osoby chore bądź przebywające na kwarantannie. Jednakże dla zminimalizowania zakażeń zalecany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Jak będą funkcjonować nasze dzieci w szkole?  

Dzieci po wejściu do szkoły także muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Do mycia będą używać mydła w płynie i wody. Nie będzie można korzystać z dystrybutora wody pitnej. Zużyty sprzęt ochrony osobistej zdjęty z zachowanej szczególnej ostrożności będzie można wyrzucić do pojemnika kosza zawierającego worek. Odpady od osób podejrzanych będą szczególnie zabezpieczone i przekazywane osobno do utylizacji. Zalecany jest pomiar temperatury przy wejściu i taki termometr znajduje się w Sekretariacie Szkoły. Sale w szkole będą sprzątane i dezynfekowane przynajmniej raz dziennie. Zajęcia natomiast w placówce będą odbywać się w godz. od 6:30 do 16:30.

Do szkoły będą mogły wyłącznie przychodzić dzieci zdrowe bez objawów infekcji dróg oddechowych, których domownicy nie są chorzy na COVID-19 i nie są objęci kwarantanną. Opiekunowie przyprowadzają do szkoły i odbierają je jedynie w wyznaczonych godzinach stosują poza szkołą aktualne zasady dotyczące przebywania w przestrzeni publicznej.

Dziecko do szkoły może odprowadzać jedynie 1 opiekun a oprócz zalecanych wyżej już wymienionych środków ostrożności określono 1,5 m dystans między kolejnym opiekunem i dzieckiem oraz nauczycielem.

Rodzic musi udostępnić szkole dwa rodzaje komunikacji np. kontakt telefoniczny i mailowy celem zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji.

Nauczyciel będzie mógł w przypadku stwierdzenia niepojących objawów odizolować ucznia w innym pomieszczeniu bądź w tym samym z zachowaniem 2 m odległości od pozostałych uczniów i powiadomi opiekunów o niezwłocznym obowiązku odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowane jest własnym transportem).

Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki i nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Sale szkole i korytarze będą regularnie wietrzone.

Rekomendowane jest przebywanie uczniów na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym w czasie przerw między lekcjami.

Każdy z uczniów będzie miał przypisaną szafkę jednakże nie należy brać do szkoły niepotrzebnych rzeczy a zabawki, które wnoszą dzieci młodsze muszą być regularnie czyszczone, dezynfekowane i nieudostępniane innym dzieciom.

Ze względu na procedury należy liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na odbiór dziecka ze szkoły. Te powyższe zasady dotyczą także osób, które będą odbierały dzieci z upoważnienia rodziców.

Pozostałe przepisy

Dalsze paragrafy określają profilaktykę zdrowotną, jaką będą musieli przestrzegać nauczyciele jest tam zawarta informacja o wyposażeniu ich w maseczki, rękawiczki środki myjące i dezynfekujące a w razie potrzeby przyłbice i fartuchy.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych, czyli w trakcie lekcji nauczycie nie będą musieli używać maseczek nie ma wówczas obowiązku zakrywania ust i nosa.

Przybory znajdujące się w salach lekcyjnych służące do ćwiczeń oraz te w sali gimnastycznej muszą być regularnie dezynfekowane. Pozostałe trudne do dezynfekcji muszą zostać usunięte.

Odsyłamy do procedury

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi zasadami opublikowanymi na stronie szkoły pod linkiem: http://zsg.kielcza.pl/files/procedury-covid-19.pdf dla zapewnienia bezpiecznego przebywania dzieci w szkole. W tych zasadach są także określone zasady funkcjonowania nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w szkole, zasady korzystania z biblioteki szkolnej, zasady funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej, zasady przyjmowania i dostarczania towaru do szkoły, sposób postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka a także u pracownika szkoły. Zasady postępowania z pomieszczeniami w przypadku powyższym.

Wszystkim uczniom oraz opiekunom życzymy bezpiecznego, zdrowego i owocnego niebawem rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021.

 

 

 

 

 


W aktualnym wydaniu papierowym Strzelca Opolskiego pojawił się artykuł za firmą Zaw-kom z Zawadzkiego, który informuje o tym, że przyszedł czas by rury odprowadzenia ścieków poprowadzić w kolejnych nieskanalizowanych obszarach wsi a ujętych w planie opłacalności. Jak już wcześniej informowaliśmy Spółka Zaw-Kom starała się o środki na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i właśnie otrzymała informację o przyznaniu dotacji.

Będzie to już 4 etap kanalizacji Kielczy na mapie inwestycji ujęty kolorem czerwonym i zielonym. W planie budowy sieci kanalizacji jak podaje Pani Prezes Górzańska jest poprowadzenie jej ulicami: Nowowiejska, Konopnickiej, Kopernika, część Starego Osiedla, części Wiosennej, części Chrobrego oraz części Słonecznej.

Spółka w ostatni czasie ma duże obciążenie pracami tak, więc prace w Kielczy planowane są dopiero na 2022 rok. Mieszkańcy tego regionu na dalszą cześć kanalizacji muszą jeszcze trochę poczekać.

Zgodnie z powyższym jest to już 4 etap kanalizacji, który zapewni dostęp do sieci ponad 90 % mieszkańców Kielczy. Podłączenie do sieci kanalizacji wówczas, gdy jest ona dostępna jest obowiązkowe. Do dziś z 3 etapu do sieci podłączyło się ponad 70% mieszkańców z obszaru objętego pracami.

Jak wygląda procedura podłączenia do sieci kanalizacji?

Każdy zainteresowany na podłączenie jego domu do sieci kanalizacji musi rozpocząć procedurę od złożenia w Zaw-Kom wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. Do czasu nie wywiązania się z tego obowiązki ścieki powinny być beczkowozem na oczyszczalnię ścieków przez podmiot posiadający do tego celu specjalne zezwolenia a wszystkie kwity z wykonanej usługi należy przechowywać do kontroli. Gdy tylko inwestycja będzie ukończona o terminach podłączenia zainteresowani będą informowani na bieżąco.

Co z około 10 % osób nieobjętych siecią kanalizacji? Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje, że na obszarach nieobjętych siecią kanalizacji dopuszcza się budowę przydomowej instalacji oczyszczania ścieków jednakże, gdy tylko trzymamy potwierdzenie tego niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Po dalsze informację odsyłamy Państwo do lektury Strzelca Opolskiego.


Dnia 30 sierpnia 2020 (niedziela) zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Dożynkach Parafialnych które tradycyjnie rozpoczną się Procesją Dożynkową o 10.40 – w tym roku w obejściu p. Jolanty i Roberta Garcorz w której niesione będą tegoroczne plony oraz misternie wypleciona korona żniwna. Kulminacją Procesji będzie o 11.00 – Msza św. od mieszkańców naszej Parafii jako podziękowanie za zebrane plony i błogosławieństwo udzielone w pracy. Po popołudniu o 15:00 uwieńczeniem będą Nieszpory dożynkowe.
Wszystkich Państwa jak i przybyłych gości serdecznie zapraszamy. To także wspaniała okazja by obcować z miejscową tradycją i podziękować Bogu za tegoroczne plony.

Dziś po raz kolejny w bardzo upalny dzień grupa mieszkańców naszej Kielczy pracowała przy szkole I przedszkolu. Wykonano jak zawsze ogrom roboty , sołtys bardzo dziękuje panom : Pawłowi Małeckiemu, Dariuszowi Gałaszewskiemu, Piotrowi Stefanowi, Piotrowi Maislowi, Dariuszowi Lewandowskiemu, Robertowi Wyrwie. Serdeczne dzięki dla p. Danieli Szkop za pyszna kawę i smaczne ciasto. Składam podziękowania dla Pani Prezes Zawkom-u za nieodpłatne udostepnienie koparko ładowarki wraz z operatorem, dla państwa K. i D. Garcorz za prace ładowarką oraz dla państwa K. i M. Tomala za transport w czwartek I dziś. Pozostało jeszcze trochę pracy do wykonania, już dziś proszę o pomoc w najbliższym czasie, myślę ze możemy liczyć na tych co zawsze, bo na pozostałych mieszkańców nie bardzo a szkoda. Spokojnego świętowania naszego Odpustu pozdrawiam. Sołtys J. Czanguleit
Serdeczne podziękowania dla p. Michała Rytla za zimne napoje.
 

W zapowiadanym programie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem znajduje się punkt którym jest Skarga na działalność Burmistrza związana z łączeniem klas w Kielczy.

Rozwinięcia tego tematu podjął się także Strzelec Opolski w artykule:

“…Zamiast klasy – toaleta?!

Rodzice uczniów rocznika 2010 w Kielczy wciąż wierzą, że uda się zatrzymać połączenie klas w ich szkole. O sprawie pisaliśmy w pierwszej połowie lipca: gmina z powodu oszczędności chce połączyć klasy w dwóch szkołach podstawowych. W Zawadzkiem zamiast trzech klas czwartych mają powstać dwie, a w Kielczy zamiast dwóch – jedna. Była też propozycja łączenia grup w Żędowicach, ale z tego pomysłu się wycofano…

 

“… Stare hasła wciąż żywe

W Kielczy naprzeciwko szkoły powstaje piękny skwerek. Teren jest zagospodarowywany dzięki środkom z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej – 5 tysięcy złotych oraz wsparcia gminy – 1 tysiąc złotych. Ta kwota wystarczyła na materiały potrzebne, aby zrealizować plan, ręce do pracy dają sami mieszkańcy. 8 sierpnia, już kolejną sobotę z rzędu, grupa mężczyzn poświęciła swój czas, aby posadowić krawężniki oraz zacząć murować duży klomb z granitu, który ma być dekoracją skwerku.

W ramach prac powstaje łącznik dla pieszych, pozwalający z tworzonych miejsc postojowych dotrzeć do przedszkola. Będzie to utwardzona kostką dróżka, prowadząca do przejścia dla pieszych, które ma się wkrótce pojawić na wysokości bramy przedszkola. Na samym skwerku, wokół klombu, staną trzy ławki, na których rodzice będą mogli czekać na dzieci, pojawi się też wiejska tablica informacyjna…”

Więcej o planach na to miejsce przeczytacie Państwo w dalszej części artykułu Strzelca Opolskiego (link do artykułu).

 

 


W dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Plan obrad Rady na ten dzień obejmuje podjęcie następujących uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
 • w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (to szansa na niższe opłaty dla mieszkańców za gospodarkę odpadami – więcej szczegółów o opłatach i samym Związku Międzygminnych “Czysty region” przeczytają Państwo w naszym poprzednim artykule na stronie: artykuł o Czystym Regionie),
 • w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
 • w sprawie przystąpienia Gminy Zawadzkie do realizacji projektu pn. „Nasze Przedszkolaki to aktywne dzieciaki!” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.13 – wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego.                                                                                                                                                      

Szczegółowy plan publikowany jest na stronie: Plan sesji opublikowany w BIP Zawadzkie.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na stronie:

 Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Fotografia: google.com/maps


Ze względu na to że termin ukończenia prac w tym miejscu upływa z końcem miesiąca w sobotę 22 sierpnia planowane są prace.
Docelowo planuje się ukończenie utwardzonego przejścia z parkingu do przedszkola (wyrównanie przejścia, zagęszczenie powierzchni), zasypanie ziemią skalniaka, pracę porządkowe jak grabienie i wykoszenie terenu, montaż koszy na śmieci.
W przerwie między kolejnymi etapami ukończono skalniak.

Sołtys Kielczy Jan Czangulejt zaprasza do pomocy zarówno Panów jak i Panie.

Nie masz czasu, wyjechałeś(aś) na urlop, zawsze możesz pomóc udostępniając post na swoim profilu na FB.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com