Matura 2022

Drodzy uczniowie tuż po weekendzie majowym nastąpi czas egzaminów dojrzałości – Matura 2022. Już w środę o godzinie 9:00 odbędzie się pisemny egzamin z języka polskiego, w czwartek z matematyki a w piątek z języka angielskiego. Wszystkim życzymy przysłowiowego „…połamania pióra..” samych sukcesów na maturze. Poniżej harmonogram egzaminów.

Harmonogram egzaminów wg. CKE

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.
  2. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

  1. ‎Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.
  2. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.