Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Ruszy zapowiadany już wcześniej remont hali w Zawadzkiem


 

W dniu 05.07.2019 r. podpisana została umowa na realizację zadania  pn.  „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska z siedzibą w Opolu przy ul. Luboszyckiej 4/7.
Wartość zadania opiewa na kwotę 4.859.497,00 zł brutto.  Zamówienie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna  w budynkach publicznych.

Przewidywany termin realizacji zadania do dnia 31.07.2020 r.