Nowe deklaracje – gospodarka odpadami komunalnymi

 

Wzór deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku określa Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3998 z dnia 13 grudnia 2019 r.).

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx

UWAGA
Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

WZÓR NR 1.docx

WZÓR NR 2.docx