Informacja w sprawie ciągłości realizacji wywozu odpadów z Gminy Zawadzkie

Informacja dla mieszkańców w sprawie realizacji zadań w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie

Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie,

Chcemy uspokoić Państwa i rozwiać obawy związane z zachowaniem ciągłości w świadczeniu usług w zakresie obierania odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Podmiotem, który odbierał dotychczas odpady w gminie Zawadzkie to konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w 47-120 Zawadzkiem,
ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum oraz REMONDIS Opole Sp. z o.o. z siedzibą w 45-573 Opolu, Al. Przyjaźni 9 – Partner konsorcjum, na podstawie  umowy zawartej z gminą Zawadzkie obowiązującej do dnia 31 marca 2023 r.

Konsorcjum tych dwóch firm realizowało to zadanie za kwotę 735.430,85 zł brutto – cena ofertowa po negocjacjach (wyliczona w oparciu o założone do odbioru ilości odpadów i ceny jednostkowe). 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca był zobowiązany do:

 • odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie,
 • wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki,
 • druku i dostarczenia ulotek informacyjnych o zasadach selektywnego zbierania odpadów oraz zawierających harmonogram odbierania odpadów, a także
 • odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w zorganizowanych przez Wykonawcę na terenie gminy punktów: przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek.

Na terenie naszej gminy usługę w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 kwietnia 2023 r. przez okres trzech miesięcy będzie świadczyła firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą przy ul. Bór 169 w 42-202 Częstochowie, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość w początkowym okresie realizacji umowy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wykonawca odbierający odpady w niektórych miejscach ich nie odbierze w terminie.

Obecna umowa zawarta z firmą na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br. gwarantuje:

 • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie,
 • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki,
 • druk i dostarczenie ulotek informacyjnych o zasadach selektywnego zbierania odpadów oraz zawierających harmonogram odbierania odpadów,
 • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w zorganizowanych przez Wykonawcę na terenie gminy punktów: przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek, a także
 • organizację trzech zbiórek mobilnych na terenie gminy Zawadzkie (po jednej zbiórce  w każdej miejscowości), w ramach których zbierane będą:

                  – zużyte baterie i akumulatory,

                  – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

                  – meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym lustra i okna z szybami),

                  – zużyte opony (z samochodów osobowych),

                  – odpady budowlane i rozbiórkowe (papa i styropian) wytworzone w gospodarstwie domowym

                  – chemikalia.

Wykonawca będzie realizować to zadanie za kwotę –  1.150.976,20 zł brutto – cena ofertowa po negocjacjach.

Harmonogramy odbioru odpadów są obecnie w trakcie ustalania. Zostaną niezwłocznie Państwu przekazane, po ich zatwierdzeniu.

Prosimy, aby wszelkie uwagi dotyczące realizacji umowy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 77 46 23 140.

Jednocześnie informujemy, że zasady segregacji i sposób świadczenia usługi nie zmienia się i odbiór odpadów będzie odbywał się w taki sam sposób jak dotychczas .

Odbiór odpadów trwać będzie w godzinach 6:00 – 20:00 stąd też prośba do Państwa, aby odpady wystawiać do godziny 6:00 rano przed posesję w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, który zostanie Państwu dostarczony. Podobnie należy pamiętać o otworzeniu altan śmietnikowych do godziny 6:00.

 

Zawadzkie, dn. 28.03.2023 r