XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja przeprowadzona będzie w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji jest następujący:

I. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2020 r.
II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r.;
5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2021;
6) o uchyleniu Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem;
7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1);
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2);
9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (3);
10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (4);
11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (5);
12) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.
IV. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Sprawy różne i organizacyjne.
VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII. Zakończenie obrad Sesji.