Zmiana wysokości opłaty „śmieciowej”

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które zbierają odpady w sposób selektywny będą ponosić opłatę w wysokości 28 złotych od mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości. W przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny będzie to płata wyższa, bo 56 złotych od mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości.

Jednakże obowiązek selektywnego zbierania odpadów będzie od 1 stycznia dotyczył wszystkich tak, więc właściciele posesji, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 lutego 2020 r.

Od stycznia czeka mieszkańców jeszcze jedna zmiana gdyż właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości. Warunkiem jednak skorzystania ze zwolnienia jest złożenie najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której należy zadeklarować, że bioodpady będą zbierane w przydomowym kompostowniku. Wówczas nie należy swoich bioodpadów wystawiać w terminie wywozu.

Burmistrz zapowiada, że ma możliwość przeprowadzenia kontroli przydomowych kompostowników (faktu ich posiadania).