Procedura bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19 na terenie PSP im. Wincentego w Kielczy

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego została zaktualizowana procedura określająca sposób funkcjonowania placówki w okresie pandemii.

Poniżej pokrótce przytaczamy najważniejsze z zasad określonych w 10 paragrafach zaktualizowanej Procedury.

Podstawy prawne

Szkoła przytacza, na jakich organizacji wytyczne się powołuje przy ustaleniu schematów postępowania jak MEN, GIS MZ oraz Kuratorium i ustalenia Gminy Zawadzkie i aktualizuje swe wytyczne na 1 września 2020 r.

Osoby z zewnątrz:

W tym paragrafie określono, że osoby z zewnątrz będą przyjmowani w sytuacji, gdy będzie ten kontakt wymagany jednakże będą musiały zastosować osłonę ust i nosa, będą musiały posiadać rękawiczki bądź stosować dezynfekcję rąk. Przebywać w szkole będą mogły jedynie osoby bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Osoby te będą mogły przebywać na parterze, ale jedynie w części korytarza prowadzącego do Sekretariatu i Księgowości Szkolnej a w pozostałych miejscach jedynie za zgodą Dyrektora.  Nie mogą do szkoły wchodzić osoby chore bądź przebywające na kwarantannie. Jednakże dla zminimalizowania zakażeń zalecany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Jak będą funkcjonować nasze dzieci w szkole?  

Dzieci po wejściu do szkoły także muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Do mycia będą używać mydła w płynie i wody. Nie będzie można korzystać z dystrybutora wody pitnej. Zużyty sprzęt ochrony osobistej zdjęty z zachowanej szczególnej ostrożności będzie można wyrzucić do pojemnika kosza zawierającego worek. Odpady od osób podejrzanych będą szczególnie zabezpieczone i przekazywane osobno do utylizacji. Zalecany jest pomiar temperatury przy wejściu i taki termometr znajduje się w Sekretariacie Szkoły. Sale w szkole będą sprzątane i dezynfekowane przynajmniej raz dziennie. Zajęcia natomiast w placówce będą odbywać się w godz. od 6:30 do 16:30.

Do szkoły będą mogły wyłącznie przychodzić dzieci zdrowe bez objawów infekcji dróg oddechowych, których domownicy nie są chorzy na COVID-19 i nie są objęci kwarantanną. Opiekunowie przyprowadzają do szkoły i odbierają je jedynie w wyznaczonych godzinach stosują poza szkołą aktualne zasady dotyczące przebywania w przestrzeni publicznej.

Dziecko do szkoły może odprowadzać jedynie 1 opiekun a oprócz zalecanych wyżej już wymienionych środków ostrożności określono 1,5 m dystans między kolejnym opiekunem i dzieckiem oraz nauczycielem.

Rodzic musi udostępnić szkole dwa rodzaje komunikacji np. kontakt telefoniczny i mailowy celem zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji.

Nauczyciel będzie mógł w przypadku stwierdzenia niepojących objawów odizolować ucznia w innym pomieszczeniu bądź w tym samym z zachowaniem 2 m odległości od pozostałych uczniów i powiadomi opiekunów o niezwłocznym obowiązku odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowane jest własnym transportem).

Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki i nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Sale szkole i korytarze będą regularnie wietrzone.

Rekomendowane jest przebywanie uczniów na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym w czasie przerw między lekcjami.

Każdy z uczniów będzie miał przypisaną szafkę jednakże nie należy brać do szkoły niepotrzebnych rzeczy a zabawki, które wnoszą dzieci młodsze muszą być regularnie czyszczone, dezynfekowane i nieudostępniane innym dzieciom.

Ze względu na procedury należy liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na odbiór dziecka ze szkoły. Te powyższe zasady dotyczą także osób, które będą odbierały dzieci z upoważnienia rodziców.

Pozostałe przepisy

Dalsze paragrafy określają profilaktykę zdrowotną, jaką będą musieli przestrzegać nauczyciele jest tam zawarta informacja o wyposażeniu ich w maseczki, rękawiczki środki myjące i dezynfekujące a w razie potrzeby przyłbice i fartuchy.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych, czyli w trakcie lekcji nauczycie nie będą musieli używać maseczek nie ma wówczas obowiązku zakrywania ust i nosa.

Przybory znajdujące się w salach lekcyjnych służące do ćwiczeń oraz te w sali gimnastycznej muszą być regularnie dezynfekowane. Pozostałe trudne do dezynfekcji muszą zostać usunięte.

Odsyłamy do procedury

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi zasadami opublikowanymi na stronie szkoły pod linkiem: http://zsg.kielcza.pl/files/procedury-covid-19.pdf dla zapewnienia bezpiecznego przebywania dzieci w szkole. W tych zasadach są także określone zasady funkcjonowania nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w szkole, zasady korzystania z biblioteki szkolnej, zasady funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej, zasady przyjmowania i dostarczania towaru do szkoły, sposób postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka a także u pracownika szkoły. Zasady postępowania z pomieszczeniami w przypadku powyższym.

Wszystkim uczniom oraz opiekunom życzymy bezpiecznego, zdrowego i owocnego niebawem rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021.