Tabliczka z nr porządkowym

 

Informujemy mieszkańców że zgodnie z art 47b ust. 1 i ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2010 z późniejszymi zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porzadkowym umieszcza się także na ogrodzeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 poz . 618 z późn. zm.) za niewykonanie powyższych obowiązków może być nałożona kara grzywny do 250 zł lub kara nagany.